صندوق سرمایه گذاری گنجینه مینو خلیج فارس
شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار ۱۲۲۱۰
شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری ۵۶۳۰۲
اطلاعات سرمایه‌گذاری
تاریخ محاسبه NAV صندوق
۱۴۰۳/۰۴/۳۰
تعداد واحدهای سرمایه گذاری
۲۵۶,۵۰۳,۲۷۰
تعداد واحدهای باقی مانده
۷۴۳,۴۹۶,۷۳۰
کل خالص ارزش دارایی‌ها (ریال)
۲,۶۱۸,۱۸۸,۳۷۶,۹۷۰
قیمت صدور هر واحد (ریال)
۱۰,۲۸۰
قیمت ابطال هر واحد (ریال)
۱۰,۲۱۴
قیمت آماری هر واحد (ریال)
۱۰,۲۱۴
تاریخ انتشار
۱۴۰۳/۰۴/۳۱ ۱۵:۵۸:۰۸
  در حال دریافت اطلاعات نمودار
  ردیف تاریخ قیمت صدور قیمت ابطال قیمت آماری تفاوت مبلغ ارزش آماری با خالص ارزش روز تعداد واحد صادر شده امروز تعداد واحد صادر شده تا امروز تعداد واحد باطل شده امروز تعداد واحد باطل شده تا امروز تعداد واحدهای سرمایه‌گذاری نزد سرمایه‌گذاران کل خالص ارزش دارایی‌ها
  ۱ ۱۴۰۳/۰۴/۳۰ ۱۰,۲۷۳ ۱۰,۲۰۷ ۱۰,۲۰۷ ۰ ۰ ۲۴۶,۵۰۳,۲۷۰ ۰ ۰ ۲۵۶,۵۰۳,۲۷۰ ۲,۶۱۸,۱۸۸,۳۷۶,۹۷۰
  ۲ ۱۴۰۳/۰۴/۲۹ ۱۰,۴۰۲ ۱۰,۳۳۶ ۱۰,۳۳۶ ۰ ۰ ۲۴۶,۵۰۳,۲۷۰ ۰ ۰ ۲۵۶,۵۰۳,۲۷۰ ۲,۶۵۱,۲۶۳,۲۳۵,۳۹۶
  ۳ ۱۴۰۳/۰۴/۲۸ ۱۰,۴۰۲ ۱۰,۳۳۶ ۱۰,۳۳۶ ۰ ۰ ۲۴۶,۵۰۳,۲۷۰ ۰ ۰ ۲۵۶,۵۰۳,۲۷۰ ۲,۶۵۱,۲۴۳,۹۴۴,۳۸۳
  ۴ ۱۴۰۳/۰۴/۲۷ ۱۰,۴۰۷ ۱۰,۳۴۱ ۱۰,۳۴۱ ۰ ۰ ۲۴۶,۵۰۳,۲۷۰ ۰ ۰ ۲۵۶,۵۰۳,۲۷۰ ۲,۶۵۲,۴۶۲,۸۴۵,۷۸۵
  ۵ ۱۴۰۳/۰۴/۲۶ ۱۰,۳۵۷ ۱۰,۲۹۱ ۱۰,۲۹۱ ۰ ۰ ۲۴۶,۵۰۳,۲۷۰ ۰ ۰ ۲۵۶,۵۰۳,۲۷۰ ۲,۶۳۹,۶۹۵,۸۴۷,۹۷۵
  ۶ ۱۴۰۳/۰۴/۲۵ ۱۰,۳۵۷ ۱۰,۲۹۱ ۱۰,۲۹۱ ۰ ۰ ۲۴۶,۵۰۳,۲۷۰ ۰ ۰ ۲۵۶,۵۰۳,۲۷۰ ۲,۶۳۹,۷۳۰,۵۵۶,۷۱۰
  ۷ ۱۴۰۳/۰۴/۲۴ ۱۰,۳۶۰ ۱۰,۲۹۴ ۱۰,۲۹۴ ۰ ۰ ۲۴۶,۵۰۳,۲۷۰ ۰ ۰ ۲۵۶,۵۰۳,۲۷۰ ۲,۶۴۰,۳۹۹,۱۷۷,۶۰۳
  ۸ ۱۴۰۳/۰۴/۲۳ ۱۰,۳۳۴ ۱۰,۲۶۸ ۱۰,۲۶۸ ۰ ۰ ۲۴۶,۵۰۳,۲۷۰ ۰ ۰ ۲۵۶,۵۰۳,۲۷۰ ۲,۶۳۳,۸۹۱,۱۵۸,۸۶۸
  ۹ ۱۴۰۳/۰۴/۲۲ ۱۰,۳۸۰ ۱۰,۳۱۳ ۱۰,۳۱۳ ۰ ۰ ۲۴۶,۵۰۳,۲۷۰ ۰ ۰ ۲۵۶,۵۰۳,۲۷۰ ۲,۶۴۵,۴۱۹,۸۷۲,۹۴۶
  ۱۰ ۱۴۰۳/۰۴/۲۱ ۱۰,۳۸۰ ۱۰,۳۱۴ ۱۰,۳۱۴ ۰ ۰ ۲۴۶,۵۰۳,۲۷۰ ۰ ۰ ۲۵۶,۵۰۳,۲۷۰ ۲,۶۴۵,۴۹۱,۰۲۸,۰۵۵
  ۱۱ ۱۴۰۳/۰۴/۲۰ ۱۰,۳۸۱ ۱۰,۳۱۵ ۱۰,۳۱۵ ۰ ۰ ۲۴۶,۵۰۳,۲۷۰ ۰ ۰ ۲۵۶,۵۰۳,۲۷۰ ۲,۶۴۵,۸۹۸,۴۰۰,۳۸۴
  ۱۲ ۱۴۰۳/۰۴/۱۹ ۱۰,۴۰۲ ۱۰,۳۳۵ ۱۰,۳۳۵ ۰ ۰ ۲۴۶,۵۰۳,۲۷۰ ۰ ۰ ۲۵۶,۵۰۳,۲۷۰ ۲,۶۵۰,۹۶۶,۲۸۷,۳۹۴
  ۱۳ ۱۴۰۳/۰۴/۱۸ ۱۰,۳۵۴ ۱۰,۲۸۸ ۱۰,۲۸۸ ۰ ۰ ۲۴۶,۵۰۳,۲۷۰ ۰ ۰ ۲۵۶,۵۰۳,۲۷۰ ۲,۶۳۹,۰۳۲,۱۱۵,۱۱۹
  ۱۴ ۱۴۰۳/۰۴/۱۷ ۱۰,۳۶۱ ۱۰,۲۹۵ ۱۰,۲۹۵ ۰ ۰ ۲۴۶,۵۰۳,۲۷۰ ۰ ۰ ۲۵۶,۵۰۳,۲۷۰ ۲,۶۴۰,۷۷۲,۶۱۶,۷۳۵
  ۱۵ ۱۴۰۳/۰۴/۱۶ ۱۰,۲۸۰ ۱۰,۲۱۳ ۱۰,۲۱۳ ۰ ۰ ۲۴۶,۵۰۳,۲۷۰ ۰ ۰ ۲۵۶,۵۰۳,۲۷۰ ۲,۶۱۹,۶۱۳,۸۷۹,۴۹۹
  ۱۶ ۱۴۰۳/۰۴/۱۵ ۹,۹۰۱ ۹,۸۳۶ ۹,۸۳۶ ۰ ۰ ۲۴۶,۵۰۳,۲۷۰ ۰ ۰ ۲۵۶,۵۰۳,۲۷۰ ۲,۵۲۲,۸۸۲,۸۵۷,۲۹۶
  ۱۷ ۱۴۰۳/۰۴/۱۴ ۹,۹۰۱ ۹,۸۳۶ ۹,۸۳۶ ۰ ۰ ۲۴۶,۵۰۳,۲۷۰ ۰ ۰ ۲۵۶,۵۰۳,۲۷۰ ۲,۵۲۳,۰۰۵,۱۱۲,۳۵۷
  ۱۸ ۱۴۰۳/۰۴/۱۳ ۹,۹۰۳ ۹,۸۳۸ ۹,۸۳۸ ۰ ۰ ۲۴۶,۵۰۳,۲۷۰ ۰ ۰ ۲۵۶,۵۰۳,۲۷۰ ۲,۵۲۳,۳۹۹,۶۸۵,۲۳۷
  ۱۹ ۱۴۰۳/۰۴/۱۲ ۹,۸۳۴ ۹,۷۶۹ ۹,۷۶۹ ۰ ۰ ۲۴۶,۵۰۳,۲۷۰ ۰ ۰ ۲۵۶,۵۰۳,۲۷۰ ۲,۵۰۵,۸۲۸,۰۴۸,۱۰۸
  ۲۰ ۱۴۰۳/۰۴/۱۱ ۹,۷۳۱ ۹,۶۶۷ ۹,۶۶۷ ۰ ۰ ۲۴۶,۵۰۳,۲۷۰ ۰ ۰ ۲۵۶,۵۰۳,۲۷۰ ۲,۴۷۹,۵۰۶,۵۳۶,۵۰۵
  مشاهده همه